Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Technické činnosti

Technické činnosti správy bytového domu

Vašej nehnuteľnosti bude pridelený technik - správca, ktorý bude základnou kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v záležitostiach technických, prevádzkových a priamo bude zodpovedať za nasledujúcu technicko-prevádzkovú agendu:

Vykonávanie pravidelných obhliadok spravovaného bytového domu

Pridelený technik vykonáva pravidelné preventívne obhliadky spravovaného bytového domu. Vykonávajú sa buď na základe potreby konkrétneho bytového domu alebo na základe dohody správcovskej spoločnosti s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Jednoznačným zámerom vykonávania pravidelných obhliadok je zamedzenie technického chátrania a kontrola poriadku a bezpečnosti. Výsledky monitoringu sú obratom konfrontované so zástupcami vlastníkov a stanoví sa ďalší postup.

Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby

DSCN0625Na schôdzach vlastníkov bytov a NP je vlastníkom predkladaný návrh potrebných opráv a údržby na nasledujúci rok.

Sú v ňom adresne pomenované nevyhnutné investičné zámery na nasledujúci rok zohľadňujúce finančné možnosti spravovaného bytového domu. Vlastníkom predkladáme aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, kde potom stručne zhodnotíme čerpanie z fondu opráv ako aj iné významné skutočnosti.

Zabezpečenie bežnej údržby, opráv a väčších investičných celkov

Bežnú údržbu, opravy a menšie remeselnícke práce zámočníckeho, murárskeho, maliarskeho, stolárskeho, vodo-inštalačného charakteru ako aj zásadné rekonštrukčné resp. úzko špecializované činnosti zabezpečujeme výlučne dodávateľsky a to buď z vlastnej osvedčenej databázy dodávateľov alebo prostredníctvom vlastníkov určeným dodávateľom. V zásade platí jednoduché pravidlo pokiaľ dodávateľa vyberie správcovská spoločnosť táto aj zodpovedá za kvalitu prevedenia a dodržanie časového harmonogramu, pokiaľ dodávateľa vyberú vlastníci zodpovedajú za tieto veci vlastníci.

Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie

Je povinnosťou správcovskej spoločnosti zabezpečovať pre spravovaný bytový dom vyššie uvedenú realizáciu revízií a odborných prehliadok. Ide o mimoriadne dôležitý moment v procese správy bytového domu ako pre samotných vlastníkov tak aj pre správcovskú spoločnosť. Naša spoločnosť je držiteľom špeciálneho softwéru, ktorý eviduje a upozorňuje nutnosť vykonania potrebnej revízie konkrétneho typu v konkrétnom dome. Splnením si tejto povinnosti však nemožno zabudnúť na zabezpečenie realizácie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami.

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.