Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Prevádzkové činnosti

Prevádzkové činnosti

Bývanie bez starosti - bývanie s nami. Z tohoto motta vyplýva zameranie našej spoločnosti v prevádzkovej oblasti. Preberieme kontrolu nad všetkými prevádzkovými procesmi, s ktorými sa vlastníci denne priamo stretávajú. S týmto súvisí aj naša vízia spočívajúca v neustálom rozširovaní spektra zabezpečovaných služieb.

Zabezpečenie všetkých služieb spojených s prevádzkou bytových domov (dodávka tepla, TÚV, studenej vody, plynu, elektriny, odvoz a likvidácia odpadu, a pod.)

DSCN0527V mene vlastníkov uzatvoríme dodávateľské zmluvy na zabezpečenie prevádzky bytového domu. Na základe týchto prevádzkových zmlúv budú do bytových domov dodávané média v dohodnutom objeme, kvalite, čase a cene. Sústavnou kontrolnou činnosťou budeme vyhodnocovať, prípadne pripomienkovať kvalitu dohodnutých plnení.

Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie

V súlade so všeobecnými záväznými predpismi ako i v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami samospráv a v súlade s pokynmi kompetentných zamestnancov samospráv časti zabezpečíme DDD v jednotlivých spravovaných bytových domov.

Zabezpečenie upratovania, domovníckych služieb vrátane zimnej služby

Vyššie uvedené služby zabezpečujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  • vlastnou divíziou upratovania,
  • externou upratovacou spoločnosťou
  • priamym výkonom vlastníkmi domu

Na upratovacie práce je vypracovaný pre každý bytový dom harmonogram, v ktorom je stanovený obsah prác a ich početnosť. Tento harmonogram je zverejnený na obvyklom mieste v bytovom dome a teda skutočný výkon týchto prác je neustále monitorovaný vlastníkmi bytov a NP v jednotlivých bytových domov

Zabezpečenie strážnej, bezpečnostnej a informačnej služby

V prípade, že si to v bytovom dome vlastníci odsúhlasili resp. sa v bytovom dome vyskytli časté krádeže, resp. je tam vyššia frekvencia návštev, resp. sú tam nebytové priestory so zameraním na obchod a služby sme pripravení podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP v bytovom dome zabezpečiť vlastníkom strážnu, bezpečnostnú a informačnú službu.

Zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská, zeleň, interiérové kvety, parkovacie plochy

Všade tam, kde patrí k bytovému domu aj priľahlý pozemok klasifikovaný ako detské ihrisko, exteriérová zeleň, parkovacie plochy a pod., zabezpečíme pre tento vonkajší areál profesionálnu starostlivosť tak, aby reprezentoval nielen vlastníkov pozemku ale aj správcovskú spoločnosť.

Zabezpečenie nepretržitej 24 hod havarijnej služby DSCN0605

Štandardne poskytovaná služba a za minimálny poplatok na bytovú jednotku. Výhodou tejto služby je nástup na miesto havárie do 1 hodiny ako počas pracovného dňa tak aj počas večerov, víkendov a sviatkov. Zásah vo sfére spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je hradený z fondu opráv a zásah v byte a týkajúci sa výlučne bytu je hradený vlastníkom bytu.

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.