Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov

Správa bytových domov

V oblasti správy bytových domov dokážeme identifikovať dva základné druhy prebiehajúcich vzťahov. A to základný právny vzťah medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkom bytu/NP a odvodený neprávny teda, ľudský vzťah medzi zamestnancom správcovskej spoločnosti a vlastníkom bytu/NP.

Vzťah medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkom bytu/NP je určený uzatvorenou zmluvou o výkone správy, zákonom o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 Z. z. a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Ide o dvojstranný záväzkovoprávny vzťah, kde na jednej strane existuje záväzok správcu poskytnúť vlastníkovi bytu/NP riadny výkon správy bytového domu a na strane druhej je záväzok vlastníka bytu/NP za riadny výkon správy zaplatiť správcovi dohodnutú odmenu. Medzi kľúčové zásady tohto vzťahu patrí zásada rovnosti strán, zásada slobody vôle a dobré mravy. Znamená to, že žiadny z účastníkov tohto vzťahu nemá v nijakom smere výhodnejšie právne postavenie a že medzi oboma stranami skutočne existuje zmluvná sloboda t. j. je len záležitosťou zmluvných strán s kým zmluvu uzatvoria, čo bude jej obsahom a dokedy bude vzájomný zmluvný vzťah trvať, pričom sa považuje za určitú samozrejmosť, že počas trvania zmluvného vzťahu sa budú vzájomne uplatňovať všeobecne uznávané hodnotové a mravné pravidlá.

Neprávny, ľudský vzťah medzi zamestnancom správcovskej spoločnosti a vlastníkom bytu/NP je v systéme správy bytových domov, síce vzťahom vedľajším, ale nepochybne pre dobrý konečný výsledok vzťahom veľmi dôležitým. Zamestnancov v našej správcovskej spoločnosti vedieme vo vzťahu k vlastníkovi bytu/NP pri vybavovaní záležitosti správy k tomu, aby ich vystupovanie bolo slušné, čestné, ochotné, iniciatívne, spoľahlivé a preto je úplne prirodzené, že takéto správanie očakávame aj od vlastníka bytu/NP. Tento vzťah by mal byť konštruktívny a profesionálny pretože v takom prípade nebude nijako zaťažovať celkový pohľad na správu Vášho bytového domu.

Naša správcovská spoločnosť ma záujem neustále pracovať na zlepšovaní ako právnych tak aj neprávnych vzťahoch správy bytového domu, preto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a vyzvať k aktivite t. j. ak kdekoľvek na tejto našej webovej stránke (prípadne e-mailom) Vás žiadame o vyplnenie dotazníka spokojnosti alebo o vyjadrenie svojho názoru, návrhu, hodnotenia a pod. venujte tomu chvíľu a zapojte sa, pretože len takto na základe Vašej spätnej väzby, Vášho postoja budeme lepšie poznať čo robíme dobre a kde musíme naopak pridať.

Znie to síce ako fráza, ale nie je to fráza. Uisťujeme Vás, že Váš názor nás zaujíma.


Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.