Prejsť na navigáciu ETP MB /FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE HAVÁRIA ČI PORUCHY

  1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nahlási poruchu príp. haváriu v bytovom dome správcovi a zástupcovi vlastníkov.
  2. Správca posúdi charakter poruchy/havárie a podľa miesta poruchy/havárie zabezpečí kľúče od priestoru, alebo vlastníka na sprístupnenie priestoru, kde je porucha lokalizovaná.
  3. V prípade havárie okamžite vykoná v súčinnosti s havarijnou službou všetky potrebné úkony smerujúce k tomu, aby sa zabránilo ďalšiemu vzniku škôd na majetku alebo zdraví vlastníkov bytov/NP a informuje o tom zástupcu vlastníkov.
  4. Ak sa jedná o väčšiu poruchu, ktorá nie je haváriou a neohrozuje majetok ani zdravie vlastníkov bytov/NP (napr. porucha výťahu, výmena časti kanalizácie), správca zabezpečí dodávateľa na obhliadku a vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie poruchy.
Cenovúponuku v súlade so ZoVS schváli zástupca vlastníkov alebo nadpolovičná väčšina vlastníkov a správca odstránenie poruchy zabezpečí.

Upozornenie:

Ak vznikne havária v bytovom dome v dňoch pracovného voľna, vlastník, alebo zástupca vlastníkov kontaktuje zmluvnú havarijnú službu podľa údajov a kontaktov na výveske vo vestibule bytového domu. Najbližší pracovný deň informuje správcu, ktorý uvedený stav dorieši.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE VZNIKU POISTNEJ (ŠKODOVEJ) UDALOSTI V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH BYTOVÉHO DOMU ALEBO NA SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH V BYTOVOM DOME

  1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nahlási vznik poistnej udalosti správcovi. Ak je to možné, zabezpečí základnú fotodokumentáciu (stačí aj mobilným telefónom)
  2. Správca posúdi, či sa jedná o udalosť v spoločných priestoroch, alebo na spoločných zariadeniach bytového domu a uvedenú udalosť nahlási poisťovni, s ktorou má bytový dom uzatvorené poistenie 1).
  3. Poisťovňa poistnú udalosť zaeviduje pridelením čísla poistnej udalosti a v prípade potreby pošle na miesto udalosti likvidátora na obhliadku.
  4. Ak sa jedná o škodu spôsobenú vandalizmom, vlastník resp. správca privolá aj políciu, ktorá o tom spíše záznam.
  5. Správca zabezpečí doloženie všetkých potrebných dokladov poisťovni, ktorá poistnú udalosť v určenej lehote uzavrie a v prípade, že poistná zmluva sa vzťahovala aj na existujúcu poistnú udalosť poukáže finančné plnenie znížené o spoluúčasť na účet bytového domu.

_______________

1)    V prípade vzniku poistnej udalosti na majetku vlastníka bytu/NP, vlastník kontaktuje priamo svoju poisťovňu, s ktorou má uzatvorené poistenie. Nárok na náhradu vzniknutej škody si uplatní zo svojej bytovej poistky, ktorá môže byť následne nárokovaná regresom zo spoločnej poistky bytového domu.


Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.