Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Právne činnosti

Právne činnosti

Právne činnosti správy bytového domu majú na starosti v našej spoločnosti právnici vykonávajúci svoju činnosť na úseku zmlúv a vymáhania pohľadávok. Náplňou práce uvedených pracovníkov je spisovanie Zmlúv o výkone správy a dodatkov k týmto zmluvám, vypracovanie a pripomienkovanie nájomných a obchodných zmlúv, poradenstvo a právne analýzy týkajúce sa správy bytových domov a príprava podkladov k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a NP v spravovaných bytových domoch.

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k týmto zmluvám

V prípade zmeny vlastníka bytu a NP vypracujeme novému vlastníkovi dodatok k zmluve o výkone správy na základe ktorého pristúpi k existujúcej zmluve o výkone správy ako jej riadny účastník. V súlade s rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP spisujeme nájomné zmluvy na nájom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (nebytový priestor, spoločný priestor, fasáda, strecha, ) prípadne spracujeme k zmluvám predloženým zo strany nájomcov pripomienky.

Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv

DSCN0468Chránime záujmy vlastníkov pred neodôvodneným obohatením resp. poškodením zo strany dodávateľov služieb a prác. Predmetné zmluvy právne pripomienkujeme v súlade s potrebami vlastníkov a súčasne kontrolujeme či písomný obsah zmluvných dohôd sa v praxi skutočne realizuje. Zistené nedostatky včas reklamačne uplatňujeme a postup krokov koordinujeme so zástupcami vlastníkov.

Vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok

Včasné adresné označenie neplatiča a pružné následné úspešné inkasné konanie garantuje pre bytový dom vysokú platobnú morálku, kvalitu a pravidelnosť dodávaných služieb a istotu pri poukazovaní preplatkov z vyúčtovania služieb. Správcovská spoločnosť pristupuje k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a nebytových priestorov razantne a prioritne, o čom svedčí samostatná existencia úseku vymáhania pohľadávok. Vymáhanie realizujeme v rôznych metodických formách ako napr. tradičnou upomienkou, listovým upozornením, telefonickou výzvou, osobnou urgenciou, predžalobnou výzvou, podaním návrhu na súd až po zabezpečenie exekučného titulu. V prípade rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov navrhujeme v mene vlastníkov výkon záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby v súlade s príslušným právnym predpisom.

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu pokiaľ nás k tomu splnomocnia. Vlastníkov pochopiteľne zastupujeme pri kontrole plnenia všeobecných záväzných nariadení obce kontrolnými orgánmi obce, predkladáme orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj ostatným správnym orgánom v mene vlastníkov bytov a NP vyjadrenia, posudky, stanoviská týkajúce sa spravovaného bytového domu.

Poskytovanie právnej pomoci v otázkach správy nehnuteľností

DSCN0564Vlastníkom spracovávame právne rozbory týkajúce sa napr. neoprávneného používania spoločných priestorov, spoločných zariadení a príslušenstva spravovaného bytového domu. Vlastníkom poskytujeme právne poradenstvo v prípadných sporoch so susediacimi bytovými domami, sporoch s predchádzajúcim správcom a pod.


Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.