Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Právne činnosti

Právne činnosti

Právne činnosti správy bytového domu majú na starosti v našej spoločnosti právnici vykonávajúci svoju činnosť na úseku zmlúv a vymáhania pohľadávok. Náplňou práce uvedených pracovníkov je spisovanie Zmlúv o výkone správy a dodatkov k týmto zmluvám, vypracovanie a pripomienkovanie nájomných a obchodných zmlúv, poradenstvo a právne analýzy týkajúce sa správy bytových domov a príprava podkladov k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a NP v spravovaných bytových domoch.

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k týmto zmluvám

V prípade zmeny vlastníka bytu a NP vypracujeme novému vlastníkovi dodatok k zmluve o výkone správy na základe ktorého pristúpi k existujúcej zmluve o výkone správy ako jej riadny účastník. V súlade s rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP spisujeme nájomné zmluvy na nájom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (nebytový priestor, spoločný priestor, fasáda, strecha, ) prípadne spracujeme k zmluvám predloženým zo strany nájomcov pripomienky.

Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv

DSCN0468Chránime záujmy vlastníkov pred neodôvodneným obohatením resp. poškodením zo strany dodávateľov služieb a prác. Predmetné zmluvy právne pripomienkujeme v súlade s potrebami vlastníkov a súčasne kontrolujeme či písomný obsah zmluvných dohôd sa v praxi skutočne realizuje. Zistené nedostatky včas reklamačne uplatňujeme a postup krokov koordinujeme so zástupcami vlastníkov.

Vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok

Včasné adresné označenie neplatiča a pružné následné úspešné inkasné konanie garantuje pre bytový dom vysokú platobnú morálku, kvalitu a pravidelnosť dodávaných služieb a istotu pri poukazovaní preplatkov z vyúčtovania služieb. Správcovská spoločnosť pristupuje k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a nebytových priestorov razantne a prioritne, o čom svedčí samostatná existencia úseku vymáhania pohľadávok. Vymáhanie realizujeme v rôznych metodických formách ako napr. tradičnou upomienkou, listovým upozornením, telefonickou výzvou, osobnou urgenciou, predžalobnou výzvou, podaním návrhu na súd až po zabezpečenie exekučného titulu. V prípade rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov navrhujeme v mene vlastníkov výkon záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby v súlade s príslušným právnym predpisom.

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu pokiaľ nás k tomu splnomocnia. Vlastníkov pochopiteľne zastupujeme pri kontrole plnenia všeobecných záväzných nariadení obce kontrolnými orgánmi obce, predkladáme orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj ostatným správnym orgánom v mene vlastníkov bytov a NP vyjadrenia, posudky, stanoviská týkajúce sa spravovaného bytového domu.

Poskytovanie právnej pomoci v otázkach správy nehnuteľností

DSCN0564Vlastníkom spracovávame právne rozbory týkajúce sa napr. neoprávneného používania spoločných priestorov, spoločných zariadení a príslušenstva spravovaného bytového domu. Vlastníkom poskytujeme právne poradenstvo v prípadných sporoch so susediacimi bytovými domami, sporoch s predchádzajúcim správcom a pod.

Vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov

Máme rozpracovanú dobrú spoluprácu s realitnými spoločnosťami na základe čoho s nimi úzko spolupracujeme pri vyhľadávaní potencionálnych nájomcov a následnom komerčnom voľných nebytových priestorov, spoločných priestorov, parkovacích státí a pozemkov. V spolupráci s reklamnými agentúrami zabezpečujeme umiestnenie reklamných pútačov na spoločných častiach bytových domov ako i umiestňovanie a následný nájom technických zariadení telekomunikačných operátorov.

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2020 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.