Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Ekonomické činnosti

Ekonomické činnosti správy bytového domu

Vášmu bytovému domu bude pridelený ekonóm, ktorý bude nielen kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bežných ekonomických záležitostiach, ale bude priamo zodpovedať za vedenie nasledujúcej ekonomickej agendy:

Zriadenie bankového účtu

Každý bytový dom v správe našej spoločnosti má zriadený vlastný bankový účet. Účet je zriadený v ktorejkoľvek banke na území SR, ktorú si vlastníci vyberú. V niektorých bankách, v ktorých je to technicky možné, majú vlastníci možnosť prostredníctvom internetovej siete sledovať denné obraty na zriadenom účte. V prípade, že takáto vymoženosť technicky nie je možná, správcovská spoločnosť mesačne predkladá zástupcom vlastníkom kópie výpisov z bankového účtu prípadne umožní vlastníkom bytov a NP prístup do portálu www.poschodoch.sk, kde si môžu pozrieť všetky ekonomické relevantné údaje týkajúce sa bytového domu

Vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovaného bytového domu

DSCN0493Pre každý spravovaný bytový dom je prísne a transparentne vedená evidencia príjmov ( pripísané mesačné zálohové platby vlastníkov, pripísanie úrokov zo zriadeného účtu, mimoriadne výnosy z prenájmu spoločných priestorov, zmluvné pokuty atď.) a výdavkov ( úhrady faktúr za teplo, vodu, elektrinu, OLO atď., opravy, údržba, revízie atď. ). Zástupcom vlastníkom je mesačne príslušná evidencia predkladaná a ostatným vlastníkom je v prípade záujmu táto možnosť prehliadania uvedenej evidencie sprístupnená prostredníctvom portálu www.poschodoch.sk.

Vedenie evidencie neplatičov

Mimoriadne potrebná evidencia, ktorá je obdobne mesačne predkladaná zástupcom vlastníkom a v sídle správcovskej spoločnosti je k dispozícii k nahliadnutiu každému vlastníkovi bytu a NP v bytovom dome pre potreby komplexného ekonomického poznania bytového domu.

Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu

Úhrada dodávateľských faktúr iba v medziach zmluvného oprávnenia resp. iba so súhlasom kompetentného zástupcu vlastníkov pri dohodnutých typoch obstarania. Kontrola termínového kalendára pre platby poistného, daní, splátky úveru prípadne iných splátok.

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb realizujeme štandardne raz ročne a to po uskutočnení vyúčtovania úhrad za plnenia na základe skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Mimoriadne sa zálohové platby menia operatívne podľa potreby a to buď na základe významnej zmeny ceny dodávateľov služieb ( voda, teplo, elektrina, OLO atď.), prípadne na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP o zmene výšky príspevkov do fondu opráv a pod.

Vyúčtovanie úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru

Je uskutočňované najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Zmluvou o výkone správy a rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP prijatými na schôdzi vlastníkov resp. na základe písomného hlasovania. Dohodnutý spôsob spracovania je možné zmeniť iba na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.

Spracovanie ekonomickej časti výročnej správy o stave spoločných častí

DSCN0591Vlastníkom predkladáme okrem vyúčtovania služieb aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za predchádzajúci kalendárny rok. Ekonóm bytového domu pripraví pre vlastníkov podrobnú ekonomickú správu v ktorej budú identifikované príjmy a výdavky vzťahujúce sa k bytovému domu ako aj všetky obraty vo fonde opráv za predchádzajúci kalendárny rok. Písomnú správu neustále na základe požiadaviek vlastníkov bytov a NP inovujeme, aby mali vždy k dispozícii moderný a aktuálny ekonomický výstup.

Ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov

V prípade individuálnych potrieb vlastníkov poskytujeme ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov bez obmedzenia, tzn. nemáme stanovené žiadne striktné úradné hodiny ani žiadne iné formálno-procesné prekážky.

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.