Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Cenník

Základný cenník služieb pre bytové domy s DPH

Štandardná mesačná odmena za výkon správy bytového domu
za byt individuálne
za nebytový priestor individuálne
za garáž / garážový box individuálne


Individuálny poplatok za: Bez DPH DPH 20% Cena
s DPH v €
1. vystavenie potvrdenia o vysporiadaní úhrad 8,33 1,67 10,00
2. vystavenie potvrdenia o veku domu 8,33 1,67 10,00
3. vystavenie potvrdenia za žiadosť vlastníka 8,33 1,67 10,00
4. spracovanie splátkového kalendára dlžníka 8,33 1,67 10,00
5. vystavenie a zaslanie upomienky 10,00 0,00 10,00  + vecné náklady +poštovné
6. Administratívne práce - kopírovanie a skenovanie dokumentov 1 strana A4 0,50 0,10 0, 60
7. Anonymizácia dokumentu  1 strana A4 2,50 0,50 3,00
8. Iné administratívne práce – za každú začatú polhodinu  10,00 2,00 12,00
9. spracovanie opravného vyúčtovania v celom dome  z dôvodu na strane vlastníka, vlastníkov za byt/NP/garáž/garaž. statie/ sklad, resp. iný priestor 8,33 1,67 10,00
10. spracovanie rozúčtovania UK podľa určených meradiel 6,00 1,20 7,20
11. mesačný poplatok za službu www.poschodoch.sk – v zmysle platného cenníka poskytovateľa služby – aktuálny ročný poplatok     2,30
12. vedenie a správa úverového účtu – byt/NP 1,00 0,20 1,20
13. Elektronizácia a archivácia 0,80 0,16 0,96
Cenník poplatkov uhrádzaných z účtu bytového domu      
1. založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. 1500,00 300,00 1800,00
2. zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a NP v pozícii  likvidátora spoločenstva     Individuálne dohodou 
3. vypracovanie nájomnej zmluvy, príp. dodatku k nájomnej zmluve o nájme spoločných nebytových priestorov, resp. o nájme spoločných priestorov, zariadení, častí bytového domu, príslušenstva, príp. pozemku 35,00 7,00 42,00
4. Vyhotovovanie  zmlúv a dodatkov a iných zmien, zániku zmlúv  iné ako nájomné zmluvy a zmluvy o dielo a ich pripomienkovanie 35,00 7,00 42,00/ začatá hodina
5.  zabezpečenie vyznačenia vecného bremena, zákonného záložného práva na LV bytového domu k 1 priestoru  alebo zabezpečenie výmazu vecného bremena,  zákonného záložného práva na LV bytového domu k 1 priestoru  20,00 4,00 24,00
6. prihlásenie pohľadávky v rámci výkonu záložného práva do dražby, do exekučného konania 30,00 6,00 36,00
7. vyhotovenie úplného znenia zmluvy o výkone správy 40,00 8,00 48,00
8. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD do 48 bytov /NP 50,00 10,00 60,00
9. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD od 49 bytov /NP do 99 bytov/NP 75,00 15,00 90,00
10. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD od 100 bytov /NP 125,00 25,00 150,00
11. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD do 48 bytov /NP 50,00 10,00 60,00
12. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD od 49 bytov /NP do 99 bytov/NP 75,00 15,00 90,00
13. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD od 100 bytov /NP 125,00 25,00 150,00
14. a) Odborná doplňujúca činnosť správcu pri  obnove bytového domu a iných investičných akciách v bytovom dome

cena diela nad 1 mil. € - 1% z ceny diela
14. b) Odborná doplňujúca činnosť správcu pri obnove bytového domu a iných investičných akciách v bytovom dome


cena diela od 500 tis. € do 1 mil. € - 2% z ceny diela
14. c) Odborná doplňujúca činnosť správcu pri obnove bytového domu a iných investičných akciách v bytovom dome


cena diela do 500 tis. € - 3% , min. 2 000 € z ceny diela
15., Výkon činností správcu nad rámec zmluvy o výkone správy na žiadosť vlastníka, zástupcu vlastníkov 20,00 4,00 24,00/ začatá hodina
16. účasť na súdnom konaní zamestnanca správcu ( za 1 hodinu) 20,00 4,00 24,00/začatá hodina
17.vypracovanie  a podanie  Žiadosti  a ohlášok a iných i podaní  orgánom verejnej ( štátnej)  správy 80,00 16,00 96,00
18 . Vypracovanie a podanie žiadosti o povolení užívať stavbu(  kolaudačné rozhodnutie), podanie žiadosti o stavebné povolenie;      Individuálne
19. Súčinnosť pri príprave podkladov – inžiniering, ŠFRB, granty, dotácie, nenávratné príspevky a pod., bytové domy do 20 bytov: 483,33 96,66 580,00
20. Súčinnosť pri príprave podkladov – inžiniering, ŠFRB, granty, dotácie, nenávratné príspevky a pod. , bytové domy nad 20 bytov: 816,66 163,33 980,00


Platnosť od 01.1.2024, Schválil: PharmDr. Blanka Malichová – konateľka | JUDr. Martin Malich – konateľ

 

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.