Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Cenník

Základný cenník služieb pre bytové domy s DPH

Štandardná mesačná odmena za výkon správy bytového domu
za byt individuálne
za nebytový priestor individuálne
za garáž / garážový box individuálne


Poplatok za: Bez DPH DPH 20% Cena
s DPH v €
1. vystavenie potvrdenia o vysporiadaní úhrad 5,83 1,17 7,00
2. vystavenie potvrdenia o veku domu 5,83 1,17 7,00
3. vystavenie a zaslanie upomienky 7,00 0,00 7,00 + vecné náklady +poštovné
4. kopírovanie dokladov/anonymizácia dokladov 0,17 0,03 0,20 / strana
5. spracovanie opravného vyúčtovania v celom dome z dôvodu na strane vlastníka za byt/NP 5,00 1,00 6,00
6. spracovanie rozúčtovania UK podľa určených meradiel tepla za byt/NP 5,00 1,00 6,00
7. mesačný poplatok za službu www.poschodoch.sk – v zmysle platného cenníka poskytovateľa služby


8. poplatok za zaslanie upozonenia/výzvy formou sms v zmysle platného cenníka poskytovateľa služby


8. založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. 850,00 170,00 1 020,00
9. zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a NP v pozícii likvidátora spoločenstva 850,00 170,00 1 020,00
10. vypracovanie zmluvy, príp. dodatku k nájomnej zmluve o nájme spoločných nebytových priestorov, resp. o nájme spoločných priestorov, zariadení, častí bytového domu, príslušenstva, príp. pozemku 30,00 6,00 36,00
11. zabezpečenie vyznačenia vecného bremena, zákonného záložného práva na LV bytového domu k 1 priestoru alebo zabezpečenie výmazu vecného bremena, zákonného záložného práva na LV bytového domu k 1 priestoru 20,00 4,00 24,00
12. prihlásenie pohľadávky v rámci výkonu záložného práva do dražby, do exekučného konania 30,00 6,00 36,00
13. vyhotovenie úplného znenia zmluvy o výkone správy 40,00 8,00 48,00
14. spracovanie splátkového kalendára dlžníka 5,00 1,00 6,00
15. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD do 48 bytov /NP 50,00 10,00 60,00
16. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD od 49 bytov /NP do 99 bytov/NP 75,00 15,00 90,00
17. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD od 100 bytov /NP 125,00 25,00 150,00
18. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD do 48 bytov /NP 50,00 10,00 60,00
19. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD od 49 bytov /NP do 99 bytov/NP 75,00 15,00 90,00
20. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD od 100 bytov /NP 125,00 25,00 150,00
21. spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy nad rámec zmluvy o výkone správy ( hodinová sadzba mimo pracovnej doby) 20,00 4,00 24,00/ 1 hod.
22. účasť na súdnom konaní zamestnanca správcu ( za 1 hodinu) 20,00 4,00 24,00/ 1 hod.
23. spracovanie podkladov k vymáhaniu nedoplatkov / postúpenie príslušnému advokátovi na súdne konanie, resp. k exekučnému konaniu 20,00 4,00 24,00
24. spracovanie podkladov k  ÚK a TÚV                                                                              98,00    19,60     117,60        


Platnosť od 01.03.2019, Schválil: JUDr. PaedDr. Jozef Malich – konateľ 

 

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2020 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.