Prejsť na navigáciu ETP MB /Aktuality /Nahlasovanie stavu meračov a osobomesiacov k vyúčtovaniu 2014

Nahlasovanie stavu meračov a osobomesiacov k vyúčtovaniu 2014

Vážený vlastník bytu/NP

týmto Vám ako Váš správca bytového domu oznamujeme, že v termíne od 05.12. 2014 sa uskutoční zber údajov (stavy meradiel studenej vody, meradiel teplej vody a osobomesiacov) k spracovaniu ročného vyúčtovania nákladov za rok 2014 vzťahujúcich sa k bytu/NP vo Vašom vlastníctve. Spracovanie predmetného vyúčtovania je nielen zmluvnou povinnosťou správcu, ale aj zákonnou povinnosťou vyplývajúcou z § 8a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z.

Zber vyššie uvedených údajov od vlastníkov bytov a NP vykonávame jedným z nasledujúcich spôsobov (v bytovom dome obvyklý a dohodnutý spôsob ) :

  1. prostredníctvom nahlasovacích lístkov – v tomto prípade vlastníkom doručíme nahlasovacie lístky (najčastejšie doručením do poštových schránok vlastníkov bytov a NP) ktorí samostatne a pravdivo vykonajú odpočet stavov príslušných meradiel a tieto stavy spolu s údajom o počte osôb užívajúcich byt za daný rok zaznamenajú do doručených nahlasovacích lístkov. Nahlasovacie lístky je potrebné doručiť správcovi a to spôsobom ako je uvedený na nahlasovacom lístku.
  2. prostredníctvom odpočtových hárkov – v tomto prípade odpočet nameraných hodnôt zabezpečuje priamo vo Vašich priestoroch zástupca vlastníkov, prípadne zmluvne dohodnutá tretia osoba.
  3. iným - doteraz v dome dohodnutým a obvyklým spôsobom

V oboch prípadoch sú na príslušných tlačivách predvyplnené údaje ako : meno a priezvisko vlastníka bytu a NP, čísla meradiel s uvedeným stavom na meradle z konca minulého roka, ktorý je zároveň počiatočným stavom pre rok 2014 a počet nami evidovaných osôb v byte/NP v jednotlivých mesiacoch sledovaného kalendárneho roka. Pre korektné spracovanie vyúčtovania nákladov si dovoľujeme vlastníkov požiadať, aby uviedli aktuálny stav zaznamenaný na príslušných meradlách, ako aj skutočné počty osôb užívajúcich príslušný byt /NP v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka roku 2014. Nepochybujeme, že k uvedenému pristúpite maximálne zodpovedne, pretože to je prvý krok k tomu, aby sme sa po spracovaní vyúčtovania vyhli nedorozumeniam a následným reklamáciám, ktoré zbytočne odkladajú definitívne účtovné uzavretie kalendárneho roka v danom bytovom dome.

Vážený vlastník bytu/NP v prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu Vám nahlasovací lístok nebol doručený prípadne, ak by Vás v byte/NP v určený čas nezastihla poverená osoba s odpočtovým hárkom môžete všetky tieto údaje potrebné k spracovaniu ročného vyúčtovania nahlásiť správcovi e-mailom na adresu etp-mb@etp-mb.sk, kde uveďte svoje meno a priezvisko, adresu, číslo meradla, stav meradla a skutočne bývajúce osoby v roku 2014.

Súčasne si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste venovali náležitú pozornosť vyplneniu resp. aktualizácii kontaktných údajov t. j. Vaša aktuálna e-mailová adresa, tel. číslo a prípadne aby ste k uvedenému vyzvali aj Vašich susedov, pretože plánujeme prostredníctvom e-mailov pravidelne vlastníkov bytov /NP oboznamovať o záležitostiach týkajúcich sa výkonu správy ich bytového domu tak, aby každý kto má o to záujem mal k dispozícii potrebné a vždy aktuálne informácie týkajúce sa výkonu správy.

S úctou

ETP Management budov, s.r.o.
Späť na Aktuality
Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.