Prejsť na navigáciu ETP MB /Aktuality /Vyúčtovanie úhrad za plnenia 2017

Vyúčtovanie úhrad za plnenia 2017

Vážený vlastník bytu a nebytového priestoru,

nebránime sa modernizácii a progresu a práve preto Vám tento rok prvýkrát v histórií našej spoločnosti zašleme kompletné vyúčtovanie úhrad za plnenia na e-mailové adresy, ktoré ste si u nás nahlásili, alebo sme ich zozbierali na schôdzi vlastníkov. Vlastníkom, pri ktorých nedisponujeme žiadnym e-mailovým kontaktom, zašleme vyúčtovanie úhrad za plnenia prostredníctvom poštovej prepravy v nižšie uvedenom formáte. K tomuto pilotnému projektu pristupujeme s rešpektom, ale i s odvahou ako ku všetkému čo robíme prvýkrát. Sme presvedčení, že postupne aj v tomto procese vychytáme všetky muchy možných nedokonalostí, poučíme sa z možných pochybení a spoločnou spoluprácou vytvoríme produkt, ktorý umožní lepšiu a efektívnejšiu vzájomnú komunikáciu.

Zásielka, ktorú obdržíte najneskôr do 31.5.2018 bude obsahovať spracované vyúčtovanie úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu resp. nebytového priestoru za rok 2017.

Súčasťou zásielky bude:

vyúčtovacia faktúra za byt/nebytový priestor a garáž/parkovacie státie s vyčísleným preplatkom/nedoplatkom. K preplatku/nedoplatku je započítaný stav vášho konta k 31.3.2018 resp. k 30.4.2018 (porovnanie predpisov a vašich úhrad za uvedené obdobie). Súčasťou vyúčtovacej faktúry je aj prehľad predpisov a vašich platieb a v prípade centrálnej dodávky tepla do vášho domu aj grafické znázornenie spotreby tepla a tepla na ohrev vody – porovnanie rokov 2016 a 2017.

predpis úhrad za plnenia platný od 1.5.2018 resp. od 1.7.2018 – pre byty a nebytové priestory. V prípade zmeny Vašich zálohových platieb sme tieto spracovali podľa vyúčtovaných nákladov v roku 2017 (vašich spotrieb teplej a studenej vody, spotreby tepla a podľa počtu nahlásených osôb), cien platných pre rok 2018 a v zmysle platných Zmlúv o výkone správy.

správa o činnosti správcu za rok 2017 s podrobným prehľadom čerpania fondu údržby a opráv. Súčasťou tejto správy okrem iných dôležitých skutočností je aj odsúhlasený plán opráv na rok 2018 , ako aj návrh plánu opráv na rok 2019.

príloha k vyúčtovaniu nákladov za teplo

slovo konateľa na záver

V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok k spracovanému vyúčtovaniu úhrad za plnenia za rok 2017 nás prosím kontaktujte osobne, e-mailom, prípadne telefonicky. Všetky kontaktné údaje máte k dispozícii na doručenom vyúčtovaní úhrad za plnenia, vo vývesnej skrinke v bytovom dome resp. na našom webovom sídle.

ETP Management bytových domov, s.r.o.

ETP Management budov, s.r.o.

ETP Servis, s.r.o.

 

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2018 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok , redakčný systém a PPC reklama od firmy AlejTech, spol. s r.o.